Kallelse till årsmöte 2019, 24/2 kl.16:00

Kallelse till Årsmöte i Dansklubben Borlänge Dance

Nu är det dags för årsmöte i Dansklubben Borlänge Dance igen.
Söndag den 24/2 kl 16:00 Välkommen till IOGT-NTO Svanen (Hesseliusgatan 1, Borlänge)

Vi ser gärna att ni medlemmar inkommer föranmälan om ni tänker komma på årsmötet så att vi får möjlighet ordna fika som räcker till alla.
Anmäl dig gärna på dans.se via denna länk så vi vet att du kommer: 
https://dans.se/dkbd/shop/?event=83776 

Hitta till Svanen: http://www.borlangedance.se/index.php/lokaler/svanen 

Varmt välkomna önskar
Styrelsen Dansklubben Borlänge Dance
 

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av protokolljusterare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet, och rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av föredragningslista.
 6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
  b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det se­naste räkenskapsåret.
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verk­samhets-/räkenskapsåret.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 9. Fastställande av medlemsavgifter.
 10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kom­mande verksam­hets-/räkenskapsåret.
 11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 12. Beslut om arvoden och ersättningar
 13. Val av
  a) föreningens ordförande för en tid av 1år;
  b) halva antalet övriga ledamöter (2 st) i styrelsen för en tid av 2 år.
  c) 2 suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år
  d) 2 revisorer för en tid av 1 år. I detta val får inte styrel­sens ledamöter delta;
  e) 3 ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, av vilka en skall utses till valberedningens ordförande;
  f) beslut om val av ombud till möten där förening­en har rätt att representera med ombud)
 14. Behandling av förslag, som väckts av styrelsen eller inlämnats till styrelsen av sektionsstyrelse eller röstberättigad medlem minst 21 dagar, dock för förslag om stadgeändring eller upplösning av föreningen skall inlämnas senast 30 dagar, före mötet.
 15. Övriga frågor.
Check artbetting for bookmakers.

The Betst bookmaker Check here is best bookmaker in the world.

Premium Templates